Расписан конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16  и 30/16-испр.) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 113/17)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за културно наслеђе
расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или  суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2018. години

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање непокретним културним наслеђем;

 1. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање археолошким наслеђем;
 2. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање музејским наслеђем;
 3. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање архивском грађом;
 4. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање нематеријалним културним наслеђем;
 5. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање старом и ретком библиотечком грађом и
 6. библиотечко-информациона делатност.

Конкурс за све наведене области отворен je од 29. јануара до 1. марта 2018. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА jе финансирање или суфинансирање пројеката у областима откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним наслеђем и библиотечко-информационе делатности.

ОПШТИ ЦИЉ КОНКУРСА jе допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србиjи.

Приоритети финансирања или суфинансирања пројеката по областима:

1. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање непокретним културним наслеђем:

 • Извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;
 • Израда пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;
 • Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа јачањем капацитета установа заштите (радови на текућем и инвестиционом одржавању културних добара - објеката у којим су седишта установа заштите, набавка административне опреме и стручно усавршавање запослених);  
 • Презентација и тумачење непокретног културног наслеђа којим се унапређује његова доступност и одрживо коришћење;
 • Подстицање знања и едукација у области непокретног културног наслеђа.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • 3.000.000,00 за извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;
 • 700.000,00 за израду пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;
 • 300.000,00 за остале пројекте, осим за пројекте који се односе на стручно усавршавање запослених за које нема ограничења.

2. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање археолошким наслеђем:

 • Археолошка истраживања (ископавања и проспекција терена недеструктивним методама);
 • Обрада документације и грађе са старијих археолошких ископавања;
 • Публиковање резултата истраживања.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • 700.000,00 за пројекте археолошких ископавања;
 • 300.000,00 за све остале пројекте.

3. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање музејским наслеђем:

 • Истраживање, евиденитирање, конзервација и публиковање уметничко-историјских дела;
 • Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање уметничко-историјских дела;
 • Презентација и унапређење доступности музејског наслеђа;
 • Унапређење музеолошке делатности;
 • Подстицање знања и едукације из области музејског наслеђа.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 400.000,00 динара.

4. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање архивском грађом:

 • Истраживање и заштита архивске грађе;
 • Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа;
 • Унапређење услова за доступност архивске грађе јавности;
 • Унапређење архивске делатности.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 400.000,00 динара.

5. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање нематеријалним културним наслеђем:

 • Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији;
 • Очување, преношење знања и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа;
 • Подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • 500.000 за истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа;
 • 300.000 за остале пројекте.

6. Откривање,прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање старом и ретком библиотечком грађом:

 • Конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе;
 • Проучавање и валоризација старе и ретке библиотечке грађе;
 • Презентација резултата истраживања и рада на заштити старе и ретке библиотечке грађе.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 300.000,00 динара.

7. Библиотечко-информациона делатност:

 • Допринос унапређивању техничких услова за заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора,
 • Подржавање ширења спектра услуга јавних библиотека;
 • Допринос стручном и научном истраживању и едукацији запослених у области библиотечко-информационе делатности;
 • Подстицај издавању стручне литературе у библиотечко-информационој  делатности.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту је 500.000,00 динара.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на овом конкурсу имају установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко-информациона делатност.

Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

На конкурсу могу да учествуjу и друга правна лица коjа се баве едукациjом, промоциjом и презентациjом културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у сарадњи са установама регистрованим за обављање ових делатности, о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката које образује Министарство културе и информисања.

Пројекте откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културног наслеђа од посебног значаја за националне мањине, децу и младе, особе са инвалидитетом и друштвено осетљиве групе, као и пројекти који се односе на научноистраживачки рад разматраће стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализују (непокретно, археолошко, музејско, архивско, нематеријално наслеђе, стара и ретка библиотечка грађа и библиотечко-информациона делатност).

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Финансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима. Након што Комисијe за све области културног наслеђа одлуче о избору пројеката за финансирање или суфинансирање, Министарство ће донети Решењa о додели средстава, након чега ће бити закључени уговори о финансирању, односно суфинансирању реализације пројеката са подносиоцима пријава изабраних пројеката.

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом само на један конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката Министарства културе и информисања.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА  ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс утврђени су чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) гласе, уз поштовање специфичности тих области, и то:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и доносе одлуку о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Неће се разматрати:

1.  једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;

2.  добитници средстава на Конкурсима Министарства културе и информисања расписаним у 2017. години, за који нису поднели финансијски и наративни извештај у прописаном року.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА:

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страни Министарства, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Пријаве на конкурс подносе се Министарству у року од 29. јануара до 1. марта 2018. године, на одговарајућем пријавном обрасцу у четири (4) примерка са пратећом документацијом у једном (1) примерку поштом на адресу:

Министарство културе и информисања

Влајковићева број 3, 11000 Београд

са назнакомКОНКУРС за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2018. години из области...(назив области)

и обавезно електронским путем, на следеће адресе:

за област непокретног културног наслеђа                Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

за област археолошког наслеђа                                  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

за област музеjског наслеђа                                        konkurs.muzеОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

за област нематеријалног културног наслеђа           Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

за област архивске грађе                                             Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

за област библиотечко-информационе делатности  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

за област старе и ретке библиотечке грађе               Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пријава на конкурс је саставни део конкурсне документације.

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2) детаљни опис пројекта;

3) детаљно разрађен буџет пројекта;

4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

Пријавни обрасци (формулари за пријаву) за све области на које се односи Конкурс могу се прeузети на званичној интернет страни Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Достављени  материjали  се не враћају.

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова на телефоне:

за област непокретног културног наслеђа                         011 3398-936

за област археолошког наслеђа                                          011 3398-027

за област музеjског наслеђа                                                 011 3398-025

за област нематеријалног културног наслеђа                    011 3398-936

за област архивскe грађе                                                      011 3398-936

за област библиотечко-информационе делатности          011 3398-027

за област старе и ретке библиотечке грађе                       011 3398-027

Вест преузета са сајта Министарства културе и информисања Републике Србије.